REFERAT FRA ÅRSMØTE TIRSDAG 4.Desember 2012 I GRANNESVÅGEN KLUBBHUS.
Saksliste:
1.Åpning 7.Årsmelding
2.Valg av møteleder 8.Havnesjefens rapport
3.Valg av referent 9.Regnskap fra perioden 01.10.2011 til 30.09.2012
4.Godkjenning av innkalling 10.Behandle innkomne forslag
5.Gokjenning av saksliste 11.Fastsetting av medlemskontigent,gebyrer og avgifter 2013
6.Godkjenning av refarat fra forrige årsmøte 12.Forslag til budsjett 2013
13.Valg av følgende tillitsmenn:
Formann for 2 år, Kasserer 2 år, Formann brygge 2 + 4 for 2 år, Materialforvalter 2 år,2 revisorer 1 år,3 personer til valgkomiteen 1 år.
Sak 1 –Åpning: Formann Alf Nordal åpnet møte med å ønske alle velkommen.
Sak 2-Valg av møteleder: Jan Håland ble valgt.
Sak 3-Valg av referent: Jan Harald Langeland ble valgt.
Sak 4-Godkjenning av innkalling: Godkjent med kommentar at innventarliste ønskes med innkallingen.
Sak 5-Godkjenning av saksliste: Godkjent med kommentar at referat fra forrige årsmøte mangler.
Sak 6-Godkjenning av referat fra forrige årsmøte: Godkjent
Sak 7-Årsmelding 2011:
Styremøter:
Årsmeldingen ble gjennomgått av Alf Nordal. Styret har hatt 9 styremøter i 2012 samt noen arbeidsmøter med hele eller deler av styret til stede etter behov (planlegging av dugnader, utsendelse av informasjon til medlemmene etc.). Fremmøte på styremøtene har vært godt og styret fungerer godt.
Generelt om driften i 2012:
Det har vært god utnyttelse av båtplassene også i år. Som tidligere har vi stort sett klart å plassere alle som har søkt plass for landstedsbåter, mens det for båter på 20 fot og større er noe ventetid. Alle småbåter som stod på vent fikk plass i 2012.
Kontortid, administrasjon:
Kontortid har vært onsdager kl.18-19 i mai ,juni+ september og oktober. Havnesjef Jan Håland har tatt alle kontordagene. Han har også brukt betydelig tid i havna utenom vanlig kontortid. Foreningens hjemmeside er fremdeles www.våganesbåtforening.no
Medlemmer:
Pr.1 oktober 2012 hadde foreningen 221 medlemmer, en økning fra 209 forrige år. Iflg. foreningens vedtekter skal maks antall medlemmer være antall båtplasser 162 pl .x 175%=283.Antall bryggeplasser er økt med 13 pga.ny brygge 4.
Opplagsplass og brygger, brakker:
Ny brygge 4 kom på plass noe forsinket på grunn av feilleveranse på utriggere. Etter mange henvendelser til leverandør Ørsta,er nå alt mottatt og betalt. Presset på parkeringsplasser for hengere er fortsatt stort, men havnesjef har holdt bra orden. Rampen for båttilhengere brukes flittig og på fine dager kan det til tider være kø. Vi har fått nytt grusdekke og bygging av ny kai front er godt i gang.
Økonomi:
Våren 2012 ble det tatt opp nytt lån på kr.1,010,000,- for å finansiere kjøpet av den nye brygge 4.Gjeld pr. april var kr.1,545,000,- (Gjeld pr.5 november var 1,331,491,-).
Avtalen med G4S har fungert godt.
Sak 8-Havnesjefens rapport:
Året starter bra med fjerning av brygge 4,vi hadde bestilt ny brygge til medio mars, slik at denne skulle være på plass til sesong start. Så kom det en rekke utsettelser fra vår leverandør og ikke nok med det, klarte jeg å «glemme» å bestille festeskinner til den ene siden av brygga. Ble mye ekstra arbeid med å få dette til, heldigvis var de som ventet på plass svært tålmodige, forståelsefulle og jeg håper og tror at det gikk seg til. Det gjenstår litt arbeid, med det tas til våren. takker alle som gjorde en god innsats for å få dette til. Det er nedlagt ett stort antall dugnadstimer (407).
Vi holder på å oppruste fronten mot sjøen. Her har kommunen v/Jan Sigve Tjelta vært svært behjelpelige. Kommunen holder på med tursti rundt fjorden og trengte oppgradere/vedlikeholde turstien gjennom havna. Båtforeningen vil legge et tredekke mot bryggene ,slik at vi får en helhet i havna…
Siden nye brygger har flere plasser (gangbare på en side), fikk mange med mindre båter plass dette året .Plasser for båter over 20 fot er det fortsatt venteliste på. Sjø og landsetting gikk som vanlig bra med gode kranførere fra Nordic Crane.
Så ett ønske: Kan ikke ALLE merke sine båthengere med navn når disse er parkert i havneområde !
Sak 9-Regnskap for perioden 1/10-2010 til 30/9-2012:
Regnskapet ble utdelt og gjennomgått av Walter Kollstrøm-regnskap godkjent.
Sak 10-Behandle innkomne forslag:
10 a:Oppgradering av lov, regler og instrukser:
Lover for Våganes Båtforening er oppdatert med mindre endringer som er kommet til etter forrige oppdatering i 2008. Havnereglemantet er tatt ut av lovdokumentet og plassert sammen med de øvrige regler og instrukser .Regler og instrukser er oppdatert med de endringer som er gjort siden 2005 og de er samlet i 6 «Regler og Instrukser». Styrets forslag til oppdatering ble vedtatt.
10b:Vakthold ved G4S-styrets forsetter men pga. kraftig prisstigning for 2013 vil styret innhente pristilbud også fra andre selskap.
10c:Strøm båter: Kr. 1500,- vinter og kr.1000,- sommer ble vedtatt.
10d:Det ble vedtatt at foreningens webside blir drevet av et medlem (som dugnad).
Sak 11-Fastsetting av medlemskontigent, gebyrer og avgifter for 2013:
Medlemskontigent og havneavgift uendret.
Sak 12-Forslag til budsjett for 2013.
Godkjent.
Sak 13-Valg av følgende tillitsmenn:
Komiteens forslag til nye tillitsmenn valgt for 2 år ble som følger:
Formann: Kjetil Søreide Formann brygge 4: Peder Alfsen
Kasserer: Walter Kollstrøm 2 revisorer for 1 år: Svein Harald Torgersen
Formann brygge 2: Bjørn Husa Rolf Jæger
Materialforvalter: Ruben Holmefjord
Valgkomite for 1 år: Douglas Buckle , Normann Morken , Alf Nordal
Alle ble enstemmig valgt.
Våganes 3/1-2013
Ref .Jan Harald Langeland